Back to Top

nu opgeven

 
 

Friesland: grootste uitdaging van Nederland is kansrijk 


 

Het uitdaagrecht initiatief “Natuer mei de Mienskip” in Friesland is kansrijk en kan worden doorgezet. Dat is de conclusie van de evaluatie “Kansen voor natuur en landbouw” van het Netwerk Right to Challenge, met inbreng vanuit de Wageningen University & Research, de Unie van Waterschappen en het ministerie van Binnenlandse Zaken.

De resultaten staan op de samenvattende sheet en in het evaluatierapport.

Organisaties als LTO-Noord, de Friese Milieufederatie, Natuurmonumenten, Wetterskip Fryslân en Staatsbosbeheer hebben in 2018 met succes het provinciale uitdaagrecht gebruikt om stopzetting van delen van de natuurontwikkeling te voorkomen.
De evaluatie beschrijft de periode tussen 2018 en 2021, met de volgende kernpunten:

• Uitdaagrecht maakt het mogelijk dat landbouw-, natuurorganisaties en grondeigenaren samen een nieuwe aanpak in gang zetten voor de ontwikkeling van natuur en water.
• Ook agrariërs e.a. kunnen natuur gaan inrichten en daarvoor is belangstelling.
• De organisaties hebben gezorgd voor extra miljoenen euro’s voor Friese natuur.
• De uitdaging voldoet aan de meeste evaluatiecriteria van de provincie Friesland.
• De provincie Friesland heeft het uitdaagrecht al in 2017 ingevoerd. De provincie moet hiermee nog verder aan de slag, o.a. meer bekend maken van het provinciale uitdaagrecht onder de Friese organisaties en inwoners. De provincie heeft in de pilotperiode steeds beter samengewerkt met de maatschappelijke organisaties.

 Natuer mei de Mienskip is de grootste uitdaging van Nederland, waarbij tientallen miljoenen euro’s gemoeid zijn.

 

nu opgeven

 
 

Ondersteuning gemeenten

bij het Uitdaagrecht 


 

Het Netwerk Right to Challenge begeleidt gemeenten bij de invoering van het uitdaagrecht (in opdracht van VNG en BZK). Gemeenten kunnen zich hiervoor aanmelden. Het eindresultaat is een praktische aanpak-op-maat voor iedere gemeente voor het uitdaagrecht.  Dit sluit nauw aan op nieuwe regelgeving rond participatie, zoals de nieuwe participatieverordening.

In de afgelopen jaren hebben al 15 gemeenten gebruik gemaakt van de begeleiding om het uitdaagrecht in te voeren. Zo heeft een werkgroep van raadsleden van de gemeente Westervoort de aanpak voor het uitdaagrecht ingevuld. En in de gemeente Velsen zijn raadsleden en inwoners samen aan de slag gegaan.

Meer informatie voor geïnteresseerde gemeenten: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

 

nu opgeven

 


Uitdaagrecht: meer betrokkenheid in Velsen

 


“Als overheid kun je meer overlaten aan inwoners die echt verantwoordelijkheid willen nemen voor overheidstaken als beheer openbare ruimte of buurthuis. Ik vind het belangrijk dat je als overheid moet durven loslaten, dat we openstaan voor andere partijen die taken beter, effectiever en wellicht goedkoper kunnen doen.”
Wethouder Bram Diepstraten van Velsen is content met de uitkomsten van de werkgroep over het uitdaagrecht. Een gezamenlijke werkgroep van bewoners, raadsleden en ambtenaren. “Uitdaagrecht is eigenlijk de ultieme vorm van participatie. En het is natuurlijk niks zonder de bijdrage van bewoners en organisaties. Daarom zijn we op het juiste moment ermee begonnen omdat je zo met de initiatiefnemers een mooi kader kunt opstellen.”
De gemeenteraad van Velsen zal begin 2022 besluiten over de kaders voor het uitdaagrecht.

 

 

nu opgeven

 

Alphen a/d Rijn: bewoners 
dagen uit bij uitvoering 
aardgasvrije wijken

 

Lokale initiatieven en bewoners kunnen de uitvoering van aardgasvrije wijken overnemen van de gemeente. Via het uitdaagrecht krijgen zij de kans om zelf in te vullen hoe hun wijk van het aardgas afgaat. Dat staat in de Transitievisie Warmte van de gemeente Alphen aan den Rijn.

Bewonersinitiatieven krijgen het geld en deskundige ondersteuning om hun plannen voor aardgasvrij te gaan uitwerken. Zo worden bewoners samenwerkingspartner bij de energietransitie en krijgen zij meer zeggenschap over hun eigen leefomgeving.

Alphen aan den Rijn wordt ondersteund bij het uitdaagrecht door het Netwerk Right to Challenge.

(foto: Alphen aan den Rijn)

nu opgeven

 

Gemeenteraad Westervoort vult zelf het uitdaagrecht in

 

Raadsleden van Westervoort zijn samen met inwoners aan de slag gegaan met het uitdaagrecht. Een unieke aanpak voor Nederland. "We zijn écht het gesprek aangegaan." Lees hier het interview met raadslid Ben Schulte.

 

 

nu opgeven

 
 

VNG: verordening voor uitdaagrecht / participatie


De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) heeft aan alle gemeenten een voorbeeld verordening toegestuurd om uitdaagrecht en participatie te regelen. De VNG wil gemeenten hiermee inspireren en een goede basis leggen onder o.a. het uitdaagrecht.

Gemeenten kunnen het uitdaagrecht op twee manieren verankeren. De eerste manier is een beleidsnotitie vaststellen, waarin staat hoe een uitdaging kan worden ingediend, voor welke beleidsterreinen, etc. 

De tweede manier is de huidige inspraakverordening verbreden tot een participatieverordening. De VNG heeft hiervoor voorbeeld teksten gemaakt.

 

nu opgeven

 
 

Rotterdam en Aalsmeer:

heldere informatie over

het Uitdaagrecht 


De gemeenten Aalsmeer en Rotterdam hebben heldere informatie op hun website over de toepassing van het Uitdaagrecht: hoe dien je een verzoek in, hoe krijg je nadere informatie en wat is de procedure voor de besluitvorming. Dat is de uitkomst van een vergelijking van gemeenten door de deelnemers tijdens het Leeratelier Participatie en Uitdaagrecht. 

Raadsleden, wethouders en ambtenaren van 8 gemeenten gingen in het Leeratelier aan de slag met o.a. de nieuwe participatieverordening, met participatie bij de Omgevingswet en met het Uitdaagrecht.

Een goede communicatie met de samenleving is nodig om bewoners de gelegenheid te geven hun inbreng te leveren. De basis is heldere en toegankelijke informatie op de websites van overheden. De websites van Aalsmeer en Rotterdam geven deze informatie over het Uitdaagrecht en nodigen uit om van dit recht gebruik te maken, aldus de deelnemers.

 

nu opgeven

 
 

Energietransitie: Uitdaagrecht

is kans voor initiatiefnemers

 

Het Uitdaagrecht kan een rol spelen bij de energietransitie. Energiecoöperaties en andere bewonersinitiatieven krijgen invloed om zo zelf vorm te geven aan deze transitie. Het maatschappelijke draagvlak wordt daarmee vergroot. Voorbeelden waar het Uitdaagrecht al is toegepast: bewoners maken zelf hun plan voor de verduurzaming van hun wijk of dorp. Of zij nemen het energieloket over van de gemeente.

In de notitie "Uitdaagrecht en de energietransitie" staat praktische informatie en ook concrete voorbeelden van energieinitiatieven die al aan de slag zijn dankzij het Uitdaagrecht.

De notitie is de uitkomst van het "Leeratelier Uitdaagrecht en de energietransitie". Gemeenten, provincies, energieinitiatieven en het Rijk namen deel en het atelier werd georganiseerd door het Netwerk Right to Challenge.
(illustratie: Wageningen duurzaam)

 

 

nu opgeven

 
 

Woningbouw en veilig

verkeer in Zeeuws dorp

 

Meer woon-werk mogelijkheden in het dorp. Alle wegen in het dorp worden woonerven. Meer groen rond het dorp en werken aan duurzame energie.

Inwoners van een Zeeuws dorp hebben hun eigen dorpsplan gemaakt: “Sirjansland, een dorp van mogelijkheden in 2040”.
Normaal maakt de gemeente zelf de dorpsvisies, met inspraak van bewoners. In Sirjansland zijn de bewoners zelf aan de slag gegaan dankzij het Uitdaagrecht. “We hebben de concepten van de dorpsvisie steeds huis-aan-huis verspreid en zo input opgehaald voor de dorpsvisie”, aldus bewoner Jacqueline Kok.

De bewoners willen kleinschalige en gevarieerde locaties voor woningbouw, bijvoorbeeld in het oude schoolgebouw. Bij de energietransitie introduceren de bewoners de “zonneladder” voor Sirjansland: eerst daken en gevels volleggen met zonnepanelen en pas daarna kijken naar eventuele zonneparken in het landelijk gebied. De gemeenteraad besluit in de zomer over de toekomstvisie van de bewoners van het dorp.

Sirjansland heeft al eerder gebruik gemaakt van het Uitdaagrecht om de openbare ruimte in het dorp te verbeteren. (foto: PZC)

 

nu opgeven

 


NOS filmt initiatieven

voor het Uitdaagrecht

 

De NOS heeft een grote reportage gemaakt over het Uitdaagrecht, i.s.m. het landelijk Netwerk Right to Challenge. Nieuwslezer Winfried Baijens van de NOS benaderde het Netwerk om deze achtergrondreportage te maken. Samen met initiatieven uit ons Netwerk zijn we aan de slag gegaan en in de film van meer dan tien minuten komen diverse challenges aan bod. De NOS reportage is hier te zien. 

 

 

nu opgeven

 
 

Jan Terlouw: Met Uitdaagrecht geef je burgers vertrouwen

“Door het Uitdaagrecht krijgt een gemeentebestuur de mogelijkheid om burgers hun zin te geven als ze zeggen iets beter te kunnen dan de overheid. Ze menen het plantsoen beter te kunnen onderhouden. Ze kunnen het sportveld beter beheren. ‘Oké,’ kan het gemeentebestuur zeggen, ‘Laat maar zien. We geven je de financiële middelen.”

Dit schrijft Jan Terlouw in het essay “Overheid, vertrouw de burger!”. Hierin gaat de schrijver en oud politicus uitgebreid in op het Uitdaagrecht.

“Het referendum geeft de burger de mogelijkheid om te zeggen ‘ik weet het beter’, het Uitdaagrecht geeft de mogelijkheid om te zeggen ‘ik kan het beter’. Als burgers een bepaalde taak die de gemeenschap betreft beter kunnen uitvoeren dan de overheid, vertrouw hem ze dan toe. Burgers dagen de overheid uit: wij kunnen dit beter en efficiënter. Je zou het ook een vertrouwensrecht kunnen noemen, waarmee de overheid zegt: ‘ofschoon het onze taak is, vertrouwen we het u, als burger, toe”. Lees verder.

 

 

 

nu opgeven

 
 

Uitdaagrecht kansrijk in

het landelijk gebied

 

Het Uitdaagrecht is een kansrijk participatie instrument voor agrariërs, bewoners en natuurorganisaties. Zo kunnen zij zelf vorm geven aan nieuwe ontwikkelingen voor natuur, maar ook bij de transitie van de landbouw.

Dit blijkt uit een inventarisatie met deelnemers van LTO (Land- en Tuinbouworganisatie Nederland),  gemeente Duiven, de Noardlike Fryske Wâlden, Plaatselijk Belang Vilsteren, gemeente Westervoort, provincie Friesland, waterschap Fryslân, en de gemeente Tytsjerksteradiel.*

Kansen met het Uitdaagrecht zien de deelnemers in het beheer van watergangen door agrariërs, maar ook het onderhoud van singels is een mogelijkheid. Daarnaast zijn er bewonersinitiatieven kansrijk die zelf invulling geven aan de toekomst van hun dorp: wat willen wij voor een dorp zijn over pakweg 20 jaar?  En hoe vullen wij onze ambitie dan vervolgens zelf in? 

Ook in de veenweidegebieden (Friesland, Noord- en Zuid-Holland, Utrecht) kan het Uitdaagrecht kansen bieden aan agrariërs en bewoners om zelf invulling te geven aan natuur en landschap in combinatie met vormen van landbouw. Zo kunnen agrariërs via het Uitdaagrecht zelf met de gebiedsuitwerkingen voor behoud van het veen aan de slag. Voorwaarde is wel een helder proces voor het aanvragen en beoordelen van een verzoek voor het Uitdaagrecht.  Zoals de agrariërs zeggen: 

"Overheid, maak van het Uitdaagrecht een praktisch en heel toegankelijk instrument. Het moet voor ons makkelijk zijn om na te gaan of wij hiermee aan de slag kunnen. Want wij willen best zelf vorm geven aan het landschap, maar moeten tegelijkertijd ook een bedrijf runnen". 

 

* De organisatie  was in handen van de Vereniging Noardlike Fryske Wâlden en het landelijk Netwerk Right to Challenge, i.o.v. het ministerie van BZK en de VNG. 

 

 

nu opgeven  
Menukaart Participatie en Uitdaagrecht 

Je wilt verder met participatie en/of met het Uitdaagrecht? Op de Menukaart zijn diverse mogelijkheden van ondersteuning opgenomen.  Van individuele ondersteuning tot Leerateliers waarin groepen van overheden met elkaar aan de slag kunnen. Het menu biedt vele variaties.  Meer informatie: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. De Menukaart is gemaakt door Democratie in Actie. 

 

 

 

nu opgeven

 
 

Daan Roovers: Bereidt het Uitdaagrecht uit!

Bereidt het Uitdaagrecht uit van 'publieke taken’ naar ‘publieke doelstellingen’: burgers moeten ook kunnen uitdagen als een gemeente taken laat liggen. Dat schrijft filosoof en voormalig “Denker  des Vaderlands” Daan Roovers in een essay.

“Met name als er publieke belangen op het spel staan, zoals CO2-reductie of toegang tot de arbeidsmarkt, zouden gemeenten burgers moeten uitdagen om taken die de gemeente níet uitvoert, vervreemd heeft of te lang laat liggen te challengen. Burgers zouden dan, zowel financieel als beleidsmatig, geholpen kunnen worden in het heroveren van de zeggenschap en de uitvoering van deze functies.”

Als het lokale (en landelijke) bestuur openstaat voor verbreding van de agenda van het uitdaagrecht en andere burgerinitiatieven, dan worden wij in de toekomst weer actieve burgers in de stad(staat) in de oorspronkelijke zin, meent Roovers

Het essay heeft Daan Roovers gemaakt op verzoek van Democratie in Actie. Lees verder.

 

 

 

nu opgeven

 
 

Voedselpark Harlingen 
ontworpen door bewoners

 

“Wij willen het noordelijk deel van het Balklandpark omvormen naar een waar biodiversum. Met nadruk op natuur, rust, bewustzijn en educatie. We geven
invullling aan biodiversiteit met o.a. een voedselbos, tiny forest, vogelparadijs, insectenvilla’s en houtwallen.”
Lian Fopma is initiatiefnemer van de challenge om het Balklandpark in Harlingen anders in te richten. Zij benaderde het Netwerk Right to Challenge om ondersteuning. Vervolgens heeft zij haar challenge ingediend bij de gemeente en steun gekregen van meer dan 250 inwoners.
Wethouder Paul Schouten: “De volgende stap was dat de werkgroep een plan van aanpak moest indienen. We hebben dit plan in het college besproken en we zijn hier blij mee, waardoor we er ook van harte mee instemmen.“
Met deze challenge zijn de bewoners aan zet: de bewonerswerkgroep maakt het ontwerp voor de nieuwe inrichting en organiseert de participatie. Daarvoor heeft de bewonerswerkgroep zelf een aantal deskundigen gezocht en bereid gevonden om met hen samen te werken.

 

 

nu opgeven

 

Heel Nederland kan leren van Friesland

 

In Friesland is een unieke challenge gaande waar heel Nederland van kan leren en dat is “Natuer mei de Mienskip” (NmdM), aldus Frank Speel, landelijk programmamanager Democratie in Actie waarin o.a. de VNG en het ministerie van BZK samen werken.

 

NmdM is volgens Speel uniek om drie redenen. “Van het begin af aan is er ambitie en durf om het provinciale natuurbeleid anders te gaan aanpakken. Dat gebeurt nu van onderop en dat lukt goed. Uniek is ook dat 11 overheden en maatschappelijke organisaties hierbij samen werken en de ambitie hebben om dit voor lange tijd te blijven doen. In de derde plaats is de omvang van deze challenge heel groot. Het gaat immers om het provinciale natuurbeleid. Daarmee is NmdM een challenge van de buiten-categorie en zo’n traject is uniek voor het hele land.”

 

Werken aan Friese natuur
Door het Netwerk Right to Challenge is een ‘nulmeting’ uitgevoerd van Natuer mie de Mienskip. De start van de challenge in 2018 en 2019 is beschreven in de nota “Werken aan Friese natuur: een uitdaging”. Ook staat erin opgenomen wat nog verbeterd kan worden. Het Netwerk Right to Challenge gaat de Friese partijen begeleiden bij de uitvoering in 2020 en in 2021 en zal een advies uitbrengen over de kansen van deze vernieuwende aanpak in de daaropvolgende jaren. Deze begeleiding wordt mogelijk gemaakt dankzij “Democratie in Actie”.


Frank Speel zal de ontwikkelingen in de komende tijd met veel interesse volgen. Want deze challenge vraagt veel van overheden en maatschappelijke organisaties om zo innovatief samen te werken aan natuur- en landbouwbeleid.

 

nu opgeven

 

Corona, bezuinigingen en het Uitdaagrecht

 

De corona crisis vraagt veel van gemeenten, provincies en waterschappen. 

Kan het Uitdaagrecht dienen als bezuinigingsmaatregel, is een vraag die nu regelmatig wordt gesteld.  Want bewonersinitiatieven kunnen het werk van de overheid “toch goedkoper uitvoeren”?

Ons antwoord daarop is:

  1. de vastgestelde begroting van het overheidsorgaan is de basis voor toepassing van het Uitdaagrecht. In de begroting staan de taken en de benodigde gelden opgenomen die de gemeente, het waterschap of de provincie willen uitgeven. Daarop kunnen challenges worden ingediend.

  2. (bewoners-) Initiatieven challengen de overheid als zij denken een taak ‘beter’,  ‘anders’, ‘met meer maatschappelijk draagvlak’, ‘goedkoper’, etc. te kunnen uitvoeren. In principe nemen zij de taak dan over met het beschikbare budget.

  3. uit de praktijk leren wij dat challenges maatschappelijke meerwaarde toevoegen, bijvoorbeeld door: 

 

Een sterke betrokkenheid en draagvlak bij omwonenden en gebruikers bij een challenge: Zij willen er iets moois van maken, aansluitend op hun behoeften en steken energie in hun directe leefomgeving en in hun idee 

 

Een hogere kwaliteit in de uitvoering 

 

Méér werk uit te voeren, voor hetzelfde budget.

 

Deze maatschappelijke meerwaarde komt er dus extra bij, is meestal niet makkelijk in geld uit te drukken, maar heeft wel degelijk een positieve invloed op de woon- en leefomgeving van mensen. Kijk bijvoorbeeld eens naar het Seringenpark in Aalsmeer, waar dankzij bevlogen omwonenden het park meer kwaliteit krijgt voor hetzelfde geld.

 

nu opgeven

 

Parken in beheer bij bewoners

 

In Nederland komen steeds meer parken in beheer bij bewonersinitiatieven. Daaronder zijn hele unieke exemplaren. Zoals het Seringenpark in Aalsmeer, het enige park in Nederland met ca. 125 soorten seringen. Na bijna 70 jaar laat het onderhoud van dit park te wensen over. De bewonerswerkgroep Seringenpark neemt daarom het onderhoud van de gemeente over in 2020 en in 2021, via het uitdaagrecht. “We willen graag de kwaliteit van het park verbeteren”, vertelt voorzitter Greet Vaneman. Het Netwerk Right to Challenge ondersteunt de werkgroep en de gemeente Aalsmeer hierbij. (Lees verder op www.righttochallenge.nl/voorbeelden)

In Delft-Zuid wordt een kaal park met grote grasvelden omgetoverd tot een buurtontmoetingsplaats, waarbij ook het onderwijs wordt betrokken. Docent Hans Stakelbeek van het Grotius college: “Wij zijn een praktijkschool. Het is voor onze leerlingen heel goed om te oefenen met werken en om dit samen te doen met bewoners. We gaan de grasvelden in het park omtoveren tot een ontmoetingstuin met de buurt. Onze leerlingen gaan de aanleg doen en de school gaat de tuinen ook onderhouden.“

De initiatiefnemers willen met deze challenge het park aantrekkelijker maken voor de buurt, bijvoorbeeld door het planten van fruitbomen en -struiken. Er wordt zelfs gedacht aan een “kerstbomenparkeerplaats”. 

Net als in Delft wordt ook in Den Haag een combinatie gemaakt tussen welzijn en onderhoud openbare ruimte. Het Wijkberaad Bezuidenhout neemt het groenonderhoud van het Koningin Sophiepark en van het Spaarwaterveld over. Het gaat hierbij onder meer om het onderhoud van de grasvelden en het snoeien van de heesters. De gemeente blijft alleen het snoeien van de bomen doen. Op het Spaarwaterveld staat ook de “Bezuidenhut”, een ontmoetingsplaats voor bewoners met onder meer de speelgoeduitleen voor kinderen. Onderhoud van het groen door bewoners en welzijnsactiviteiten gaan zo hand in hand. Of zoals ze het in Den Haag zeggen: “We vergroten de zeggenschap en betrokkenheid van bewoners en ondernemers bij leefbaarheid en veiligheid. En door Right to Challenge kunnen we het groenonderhoud innoveren en nieuwe initiatieven ontwikkelen.”

 

routeplannerRichttochallenge

“Routeplanner Right to Challenge” voor gemeenten 


De Routeplanner bevat praktische informatie voor gemeenten en bewonersinitiatieven om aan de slag te gaan met Right to Challenge. De planner is gemaakt door het netwerk Right to Challenge met ervaren bewonersinitiatieven en ambtenaren uit zes gemeenten.
De Routeplanner Right to Challenge bestaat uit de volgende onderdelen:

- R2C start met een open discussie tussen gemeentebestuur, maatschappelijke initiatiefnemers e.a.: hoe kan R2C binnen de gemeente vorm krijgen?
- Invulling van R2C met de Right to Challenge checklist: deze checklist geeft een overzicht waaraan je moet denken bij R2C.
- De besluitvorming over de invoering van R2C in de gemeente.

Download hier de Routeplanner.
De VNG en het ministerie van Binnenlandse Zaken ondersteunen het maken van de Routeplanner via het programma Democratie in Actie.

 

 

 


 

27 juni Friesland energietransitie en R2C

 

 

Uitdaagrecht (R2C) bij provincies,waterschappen en gemeenten

Bewoners en maatschappelijke partijen krijgen het Uitdaagrecht (Right to Challenge) bij gemeenten, maar ook bij waterschappen en bij provincies. Zo kunnen zij zelf vorm geven aan de uitvoering van beleid in hun eigen plaats of regio. Dit staat in het wetsvoorstel van de regering. Hoe het recht precies wordt ingevuld, bepalen de Gemeenteraad, Provinciale Staten of het Algemeen Bestuur van het Waterschap in een vast te stellen “participatieverordening”. De regering verwacht dat het Uitdaagrecht zal leiden tot "een nieuwe basis voor de samenwerking" tussen de overheid en de inwoner. Lees hier de Memorie van Toelichting. 

(foto: bewonersinitiatief bloemenweide Wijk bij Duurstede e.o.)


tour in Zeeland

 


Succesvolle Right to Challenge tour in Zeeland  

 
Zeeuwse (bewoners-) initiatieven en zes gemeenten hebben met elkaar gewerkt aan Right to Challenge.

Daarvoor zijn twee bijeenkomsten georganiseerd door de  Zeeuwse Vereniging van Kleine Kernen (ZVKK) en het netwerk Right to Challenge. In de tour is onder andere gekeken bij "Ons Dorpshuis" in Nieuwerkerk, al jaren aangestuurd door de inwoners zelf. Zo is een bezoek gebracht aan 't Wijland: een speciale zorgboerderij. Naast dagopvang voor autisten werkt deze zorgboerderij samen met bewoners om vereenzaming op het platteland tegen te gaan. Ook maken zij openbare ruimtes schoon. De deelnemers aan de Right to Challenge Tour in Zeeland constateerden dat 't Wijland een heel succesvol R2C project kan worden.

De gemeente Schouwen-Duiveland is een van de koplopers in Zeeland met Right to Challenge en heeft de andere gemeenten geïnformeerd hoe zij R2C implementeren. Bijvoorbeeld bij het maken van dorpsplannen of het onderhoud van bedrijventerreinen.

 


Onderzoek Universiteit naar R2C


 
 


Onderzoek Universiteit:

praktische ondersteuning en een wettelijke regeling R2C

Gemeenten en (bewoners-) initiatieven hebben behoefte aan praktische ondersteuning en concrete handvatten bij de invoering van Right to Challenge. Daarnaast kan een algemene wettelijke regeling bijdragen aan de rechtspositie van initiatiefnemers. Dit schrijft de Universiteit van Leiden in een onderzoek over R2C, uitgevoerd in opdracht van het Rijk.

Belangrijk is het wettelijke verankeren van een goede toegang voor initiatieven tot bestuur en overheidsorganisaties: zo faciliteer je (bewoners-) initiatieven én versterk je hun rechtpositie.  Lees hier het onderzoeksrapport. 


SUPclean up een schoon R2C initiatief


 
 
SUPclean-up: een schoon R2C initiatief


In Gouda is het schoonmaken van de grachten gechallenged: de grachten worden schoon gehouden door te gaan Suppen met het maatschappelijk initiatief “SUPclean-up”. “De vervuiling was ons een grote doorn in het oog en daar doen wij nu zelf wat aan”, vertelt Janneke Smits. “Wij halen het afval uit het water met onze Sup. En met ons board komen we ook op moeilijk bereikbare plaatsen.
Zo blijven de grachten echt schoon.”  

Sinds april 2018 is proefgedraaid en met veel succes. Op 16 januari 2019 zijn de afspraken getekend met de gemeente en is de financiering van dit maatschappelijk initiaitef rond. 

Janneke is eigenaar van de Sup school in Gouda. Als er andere Sup-pers in het land zijn die ook hun gemeente willen challengen, helpt zij hen graag verder. Meer weten?   Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

 19 01 02 A3 poster met kaart
Klik hier voor kaart in het groot


Deelname groeit naar meer dan 75 gemeenten en bewonersorganisaties

De deelname van bewonersorganisaties en gemeenten groeit in het netwerk Right to Challenge. Zo participeren geïnteresseerden uit meer dan 75 gemeenten in de bijeenkomsten en in de regionale Leerateliers Right to Challenge.
Een overzicht van de deelnemers staat op de kaart.

 

  

zorgom

 
 

Right to Challenge & langdurige zorg: waarom niet?

Het principe van R2C is heel goed mogelijk in de langdurige zorg, aldus professor Jean-Pierre Wilken uit Utrecht. Hij coördineert o.a. samenwerkingsverbanden in de zorg tussen cliënten, kennisinstellingen en gemeenten. Er bestaan al varianten van het R2C. “Denk aan ouderinitiatieven van ouders met kinderen met een verstandelijke handicap die zelf een woonvoorziening opzetten. Of aan mensen met ernstige lichamelijke beperkingen die gezamenlijk een zorgvereniging opzetten omdat ze zo meer regie hebben over hun hulpverlening. Het stelsel van persoonsgebonden budgetten, dat sinds enkele jaren in alle zorgwetten ingebouwd is, maakt dit mogelijk. Dit zijn voorbeelden van mensen die hun krachten bundelen om voor zichzelf of hun familieleden een collectieve voorziening oprichten. Dus voor hun eigen community.” Zorgcoöperaties kunnen bijvoorbeeld 24 uurs zorg gaan leveren aan mensen die het nodig hebben, aldus Wilken.

Of het Right to Challenge wettelijk wordt opgenomen in de langdurige zorg is de vraag, omdat de minister veel wil overlaten aan gemeenten. Maar het principe dat ten grondslag ligt aan dit concept kan ook gelden voor vormen van langdurige zorg. (bron: illustratie - Zorgcoöperatie Putte en Sociaalweb, 6 december 2018)

 

 

foto bewonersuitsnede 

Gemeenteraad & Right to Challenge


De gemeenteraad wil bewoners meer ruimte geven om hun leefomgeving zelf in te vullen. Met Right to Challenge. Maar hoe pak je dit aan?

Het netwerk Right to Challenge helpt u hierbij. Met praktische en heldere informatie.
Of met een goede presentatie en discussie met de raad. Op maat gemaakt voor uw gemeente. Met de ervaringen van bewonersinitiatieven zelf.

Meer weten? Vraag de flyer aan via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of bel 06-51718778.

spoorpark


Spoorpark

een bijzondere challenge om Tilburg groen te maken

Juni 2019 is het nieuwe Spoorpark in Tilburg geopend. Het resultaat van jaren hard werken door bewoners en (sociale) ondernemers, samen met de gemeente. In het stadspark komen o.a. een stadscamping, een panorama toren en er gaat een stadsbeek door het gehele gebied stromen.

En dat allemaal pal naast het spoor in het stadshart van Tilburg.
De ‘challenge’ was om van een verouderd industriegebied naar het het spoor een aantrekkelijk gebied voor de stad te maken. Bewoners en ondernemers pakten de uitdaging op en de aanleg is nu voltooid. 

Meer informatie: www.spoorparktilburg.nl

 

pijlZutphen: actief aan de slag met rechten van bewoners

Inwoners uit Zutphen zijn actief aan de slag met bewonersaansturing en Right to Challenge. Er zijn al diverse challenges ingediend. Voor een ecologisch park.
Maar ook vullen bewoners zlef het duurzaamheidsbeleid in.
Ook de gemeentelijke organisatie is bezig met Right to Challenge en de andere manier van werken om bewoners beter te ondersteunen.

Klik hier voor het filmpje.

folderpag1


Download de folder als pdf hier: 
klik hier

Right to Challenge

wat is Right to Challenge en hoe kun je daarmee aan de slag gaan?

De flyer van het netwerk Right to Challenge biedt korte antwoorden. Met praktische voorbeelden. Heel geschikt om uit te delen aan bewoners, ambtenaren, etc. 
 

Scheepnieuwskl


 
 

 Zelfsturing in Schepenstraat

Het R2C project Schepenstraat in Rotterdam is klaar. Bewoners hebben de hele herinrichting bedacht van deze straat, die meer dan 1 kilometer lang is. De straat is echt een groene straat geworden. 

De samenwerking met de gemeente liep goed, al ging het niet altijd van een leien dakje. Voor ambtenaren is het soms even slikken als de bewoners zeggen dat zij het beter kunnen. De grootste uitdaging van de gemeente is loslaten, bevestigt Ines Balkema van de gemeente Rotterdam. Meer informatie:
www.schepenstraat.info of Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..